Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
(pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3)
 przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
 

W dniu 24.07.2017 r. (poniedziałek) Dział Pomocy Materialnej będzie czynny od 7.30 do 15.30

 
poniedziałek - nieczynne
 
wtorek, środa - 10.00 - 12.10
                           12.30 - 14.00
 
czwartek, piątek - 11.00 - 12.10
                               12.30 - 15.00

        sobota (zjazdy):   10.00 - 12.10         
                             12.30 - 14.00
 
 

UWAGA STUDENCI!!! OD 1.03.2017 REJESTRACJA WNIOSKÓW O STYPENDIA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ ZA POMOCĄ MODUŁU STYPENDIALNEGO USOSWEB - po zarejestrowaniu wniosku należy go wydrukować i złożyć w DPMS wraz z kompletem dokumentów (więcej informacji w zakładce stypendium socjalne)

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

 

----------------------------------------------------------------

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

 • na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

a)uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

b)wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

c)podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wszystkie osiągnięcia należy udokumentować zaśiadczeniami, dyplomami, itp.

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składa się w terminie od 5 września do 10 października.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Doktoranci pierwszego roku mają liczone punkty za:

 • wyniki osiągnięte w postępowaniu rekrutacyjnym, a także na podstawie aktywności naukowej podczas ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Dodatkowo przyznaje się punkty za:
 • uzyskanie oceny bardzo dobrej z pracy magisterskiej;
 • złożenie egzaminu magisterskiego z wynikiem bardzo dobrym;
 • uzyskanie średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich równej lub wyższej od 4,7.

Doktoranci na drugim, trzecim i czwartym roku studiów doktoranckich mają liczone punkty za:

 • wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich
 • aktywność naukową podczas poprzedzającego roku akademickiego

Doktoranci na drugim, trzecim i czwartym roku studiów doktoranckich aby otrzymać  stypendium muszą spełnić łącznie następujące warunki:

 • uzyskać bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
 • wypełnić wszystkie wymagania stawiane przez Regulamin Studiów Doktoranckich i uzyskał wpis na kolejny rok;
 • uzyskać opinię promotora, iż stopień zaawansowania pracy doktorskiej jest zadowalający

 

Formularze o stypendium dla najlepszych doktorantów: