Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
(pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3)
 przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
 

W dniu 24.07.2017 r. (poniedziałek) Dział Pomocy Materialnej będzie czynny od 7.30 do 15.30

 
poniedziałek - nieczynne
 
wtorek, środa - 10.00 - 12.10
                           12.30 - 14.00
 
czwartek, piątek - 11.00 - 12.10
                               12.30 - 15.00

        sobota (zjazdy):   10.00 - 12.10         
                             12.30 - 14.00
 
 

UWAGA STUDENCI!!! OD 1.03.2017 REJESTRACJA WNIOSKÓW O STYPENDIA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ ZA POMOCĄ MODUŁU STYPENDIALNEGO USOSWEB - po zarejestrowaniu wniosku należy go wydrukować i złożyć w DPMS wraz z kompletem dokumentów (więcej informacji w zakładce stypendium socjalne)

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

 

----------------------------------------------------------------

Stypendium socjalne

STYPENDIUM SOCJALNE

Doktorantowi w trudnej sytuacji materialnej przysługuje:

  • stypendium socjalne (dot. wszystkich)
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dot. doktorantów studiów stacjonarnych, którzy na stałe zamieszkują w odległości powyżej 50 km i dojazd do Uczelni przekracza 2 godziny oraz wynajmują mieszkanie lub pokój bądź mieszkają w akademiku - należy to poświadczyć np. kopią umowy najmu, zaświadczeniem z akademika, oświadczeniem właściciela mieszkania)

Próg dochodu w rodzinie doktoranta kwalifikujący do pobierania stypendium to 1051,70 zł.

Doktoranci, którzy utracili lub uzyskali źródło dochodu muszą zgłosić o do DPMS

Wnioski o stypendium socjalne można składać od 5 września przez cały rok akademicki. Ostatnim dniem składania wniosków jest 5 czerwca.

Terminy:

  • 06.03.2017-05.04.2017
  • 06.04.2017-05.05.2017
  • 06.05.2017-05.06.2017

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Jeśli doktorant chce wnioskować samodzielnie o stypendium socjalne musi spełnić następujące warunki:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,

lub spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Formularze do stypendium socjalnego dla doktorantów :

  • załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie pomocy materialnej
  • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku