Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Zapomoga

Drodzy Studenci,

od 01.03.2017 r. wnioski o zapomogę muszą być rejestrowane poprzez system USOSWEB.

Aby zarejestrować wniosek należy:

- zalogować się na konto USOSWEB

- z menu wybrać WNIOSKI

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów (DPMS).

Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.


Numer konta bankowego, do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

ZAPOMOGA

Zapomoga przeznaczona jest dla studentów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych.

Wnioski o zapomogę można składać od  1 października do 30 września

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim

Student nie może otrzymać zapomogi wyłącznie z tytułu trudnej sytuacji materialnej, jeżeli nie wystąpiło zdarzenie losowe

Do zdarzeń losowych w szczególności zalicza się:

  • śmierć najbliższego członka rodziny
  • nieszczęśliwego wypadku studenta lub najbliższego członka rodziny
  • klęski żywiołowej

Student może otrzymać zapomogę, jeżeli od zdarzenia losowego upłynęło nie więcej niż 4 miesiące a wnioskodawca w momencie zdarzenia był studentem Uniwesytetu

Formularze o przyznanie zapomogi:

  • załącznik nr 8 -oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku